Top

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

> Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities

 1.       Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met the Mouldshop een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 2.       Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3.       Onder "cursist" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met the Mouldshop een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

 
naar boven
 
Artikel 2. Toepasselijkheid

 1.       Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2.       Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
 3.       Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

 
naar boven
 
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1.       Alle door the Mouldshop gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2.       Een overeenkomst tussen the Mouldshop en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door The Mouldshop is bevestigd, dan wel doordat The Mouldshop geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
 3.       Een overeenkomst tussen the Mouldshop en cursist komt pas tot stand indien en nadat een inschrijving voor een workshop of cursus schriftelijk door the Mouldshop is bevestigd.
 4.       Bij het aangaan van de overeenkomst is the Mouldshop gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft the Mouldshop het recht de opdracht te weigeren.

 
naar boven
 
Artikel 4. Prijzen

 1.       Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, tenzij anders vermeld.
 2.       De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is the Mouldshop gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3.       Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 4.       Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
 5.       Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 
naar boven
 
Artikel 5. Levering

 1.       the Mouldshop streeft er naar om uw bestelling binnen 7 werkdagen af te leveren met een maximale levertijd van 30 dagen (Wet Koop op afstand), tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan z.s.m. op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering zal the Mouldshop binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten.
 2.       Aan de leveringsplicht van the Mouldshop zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
 3.       Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

 
naar boven
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

 1.       Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens the Mouldshop, blijft het geleverde eigendom van the Mouldshop.
 2.       Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens the Mouldshop heeft voldaan. Door the Mouldshop afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3.       Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is the Mouldshop zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent the Mouldshop hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan the Mouldshop alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 75,00 per dag verbeurt.
 4.       Ingeval the Mouldshop het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
 5.       Koper is verplicht the Mouldshop direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door the Mouldshop geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan the Mouldshop verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 75,00.

 
naar boven
 
Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

 1.       The Mouldshop behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:
 2.       surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
 3.       enige (betalings-)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door the Mouldshop eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
 4.       een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
 5.       het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
 6.       Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is the Mouldshop daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
 7.       De post “winstderving” bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 75,00 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” heeft de hoogte van de wettelijke rente.


naar boven

 

Artikel 8. Risico-overgang

 1.       Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.
 2.       Het door the Mouldshop geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

 
naar boven
 
Artikel 9. Garantie

 1.       Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2.       Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.
 3.       Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:
 4.       zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
 5.       voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
 6.       op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
 7.       Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van The Mouldshop de wettelijke bepalingen.

 
naar boven
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1.       The Mouldshop aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor the Mouldshop aansprakelijk is.
 2.       De aansprakelijkheid van the Mouldshop is beperkt tot het factuurbedrag.
 3.       Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke the Mouldshop noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan the Mouldshop verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door the Mouldshop.
 4.       The Mouldshop is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
 5.       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van the Mouldshop of haar werknemers.
 6.       Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van the Mouldshop de wettelijke bepalingen.
 7.       Bij de website en de webwinkel van the Mouldshop zijn overeenkomstig artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens, passende maatregelen getroffen om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. The Mouldshop aanvaard geen aansprakelijk voor schade aan derde die ontstaan is als gevolg van buiten haar schuld om door derden onrechtmatig verkregen persoonsgegevens.

 
naar boven
 
Artikel 11. Diefstal of Fraude

 1.       Ingeval van diefstal of fraude wordt door the Mouldshop altijd aangifte gedaan bij de politie. De schade, veroorzaakt door de pleger wordt door the Mouldshop volledig op de pleger verhaald.

 
naar boven
 
Artikel 12. Betaling

 1.       Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden vóór levering, hetzij contant, hetzij op een door the Mouldshop aangewezen bank- of girorekening.
 2.       Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
 3.       Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.
 4.       Indien the Mouldshop het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen na plaatsing van de order van koper heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de koopovereenkomst ontbonden.

 
naar boven
 
Artikel 13. Overmacht

 1.       Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat the Mouldshop wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop the Mouldshop redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
 2.       In geval van overmacht is the Mouldshop gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat the Mouldshop tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.
 3.       Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
 4.       Bij beëindiging als voren bedoeld is the Mouldshop gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is the Mouldshop niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

 
naar boven
 
Artikel 14. Klachten

 1.       Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van the Mouldshop zijn gebracht.
 2.       Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van the Mouldshop zijn gebracht.
 3.       Indien de klacht door the Mouldshop juist wordt bevonden, zal the Mouldshop de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
 4.       Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van the Mouldshop is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met the Mouldshop heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin the Mouldshop terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
 5.       Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van the Mouldshop te zijn gebracht.
 6.       Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door the Mouldshop in behandeling genomen.
 7.       Reclames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 13 te betalen.

 
naar boven
 
Artikel 15. Merk- en handelsnaam

 1.       Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door the Mouldshop in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van the Mouldshop.
 2.       Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van the Mouldshop nauwgezet opvolgen.
 3.       Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 50.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van the Mouldshop volledige schadevergoeding te vorderen.

 
naar boven
 
Artikel 16. Retourzendingen, Recht van retour

 1.       De producten van the Mouldshop vallen binnen de Wet Koop op Afstand onder de categorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen.
 2.       Indien een koper gebruikt wenst maken van de in de wet Koop op Afstand bepaalde afkoelingsperiode heeft deze onder de hierna genoemde voorwaarden recht op creditering van het aankoopbedrag.
 3.       Retourzendingen zijn uitsluitend mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn.
 4.       De kosten voor retourzendingen komen ten laste van de verzender. The Mouldshop restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
 5.       Indien retourzendingen zonder toestemming van the Mouldshop geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
 6.       Retourzendingen zonder toestemming van the Mouldshop ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
 7.       In het geval van een retourzending zal door the Mouldshop het volledig betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de koper worden uitgekeerd. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door the Mouldshop gespecificeerd adres.
 8.       In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.

 
naar boven
 
Artikel 17. Toepasselijk recht
Op alle met the Mouldshop aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 
naar boven
 
Artikel 18. Geschillen

 1.       Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Haarlem, behoudens bevoegdheid van the Mouldshop het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.
 2.       Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

  
naar boven
 
Artikel 19. Verzendprocedure
Verzenden & retourneren
Wij verzenden via PostNL. De artikelen zullen zo snel mogelijk na ontvangst van betaling worden verstuurd. Gemiddeld is dit bij verzending binnen Nederland en België uiterlijk 7 werkdagen nadat de betaling is bijgeschreven op ons rekeningnummer (uitgezonderd artikelen waarbij een levertijd staat vermeld in de omschrijving van het artikel).
 
Indien de order met iDEAL of PayPal wordt besteld en betaald op een werkdag voor 9.00 uur ‘s morgens, wordt het pakket, indien alle bestelde artikelen voorradig zijn, meestal nog diezelfde werkdag verzonden.
 
Via de webshop kan de status van de order gevolgd worden; na ontvangst van betaling per bank wijzigt de status in ‘Processing’, waarvan een bevestiging via email volgt. Als de order in deze status is, kunnen er geen wijzigingen of aanvullingen meer plaatsvinden. Als de bestelling is verzonden, versturen wij een e-mail waarin wij vermelden dat de order verzonden is. En wijzigt de status in ‘Complete’. Nadat deze mail is ontvangen wordt het pakket meestal de volgende dag (maandag t/m vrijdag) aangeboden op het aangegeven adres in Nederland en België. Voor Duitsland is de overkomstduur 1-2 werkdagen, overige landen op aanvraag.
 
Indien u ziet dat een artikel tijdelijk uitverkocht is, dan wordt uw complete zending pas verstuurd zodra dat artikel weer leverbaar is. Normaliter verwachten wij artikelen die tijdelijk uitverkocht zijn binnen een week weer voorradig te hebben. Indien het langer zal duren dan een week, zullen wij contact met u opnemen over de bestelling.
 
Indien een artikel onverhoopt bij ons uit voorraad blijkt te zijn, zullen we uiteraard trachten u zo snel mogelijk per telefoon of per email hierover in te lichten.
 
Verzendkosten*

 

Landen

2 tot 5 kg

 Tot 2 kg

Nederland: via brievenbuspakket**

 

€ 3,75

Wereld: via brievenbuspost**

 

€ 6,95

Nederland (NLD): via pakketpost

€ 6,95

€ 6,95

België (BEL), Duitsland (DEU), Luxemburg (LUX), Oostenrijk (AUT), Denenmarken (DNK), Frankrijk (FRA), Verenigd Koninkrijk (UK), Italië (ITA), Zweden (SWE), Spanje (ESP), 

€ 19,50

€ 13,00

 

Finland (FIN), Slowakije (SVK), Tsjechië (CZE), Hongarije (HUN), Polen (POL), Slovenië (SVN), Portugal (POR), Roemenië (ROU), Bulgarije (BGR), Estland (EST), Letland (LVA), Ierland (IRL)

€ 25,00

€ 18,50

 

Overige landen op aanvraag

 

 

*Verzendkosten zijn inclusief 21% BTW
 **U kunt bij uw bestelling zelf inschatten of uw order per brievenpost kan worden verstuurd of niet, wanneer u onverhoopt een verkeerde inschatting maakt, ontvangt u een aanvullende factuur voor de resterende verzendkosten. Uw order wordt pas verstuurd wanneer de volledige factuur is voldaan. Andersom krijgt u natuurlijk teveel betaalde verzendkosten teruggestort.
 
Geen verzendkosten
Bij bestellingen boven de € 75,- inclusief de BTW, worden binnen Nederland GEEN verzendkosten bij u in rekening gebracht.
 
Niet thuis?
Wanneer een pakket niet bij u afgeleverd kan worden op maandag t/m vrijdag, vindt u een briefje in de bus met daarop het adres van uw buren waar het pakket is bezorgd. Indien geen van uw buren het pakket kon aannemen vindt u een briefje in uw brievenbus met hierop een ‘niet thuis code’. Met deze code kunt u op de website MijnPakket.postnl.nl een keuze maken voor een tweede pakketbezorging, bijvoorbeeld bij de buren of op het Postkantoor. Maakt u geen keuze voor een tweede pakket bezorging? Dan wordt uw pakket de volgende werkdag bij u bezorgd.
Met uw postcode en huisnummer kunt u bij bezorgdagen en tijden bekijken hoe laat u de chauffeur kunt verwachten. Dit kan tot drie dagen vooruit. Was u niet thuis was toen uw pakket werd bezorgd? Dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 

 • Pakket ontvangen op het oorspronkelijke adres op een andere dag tot vijf dagen vooruit
 • Pakket ontvangen bij uw buren met dezelfde postcode
 • Pakket ontvangen bij uw buren met dezelfde postcode en op een andere dag
 • Pakket bezorging op een PostNL Postkantoor bij u in de buurt
 • Pakket afhalen op een PostNL Postkantoor

 
Wanneer zowel u, als de buren bij de tweede aanbieding van uw pakket niet thuis zijn, kunt u met het bericht van de chauffeur de zending afhalen op het aangegeven PostNL Postkantoor. U heeft hiervoor drie weken de tijd, daarna gaat de zending terug naar the Mouldshop.
 
U kunt daar een nieuwe bezorg afspraak maken, dat kan dan op zijn vroegst een afspraak zijn voor de eerstvolgende werkdag. Nadat u het “niet thuis” bericht hebt ontvangen, heeft u 5 dagen om te reageren bij de PostNL. Indien zij niets van u vernemen, wordt het pakket retour gestuurd naar The Mouldshop. Indien wij het alsnog naar u toesturen, dient u nogmaals de verzendkosten te betalen.
 
Bezorging op alternatief adres
Indien u grotendeels niet thuis bent op werkdagen, dan kunt u ons een alternatief bezorgadres geven, zoals bijv. uw werkadres of het adres van een familielid. Dit kunt u eventueel ook zelf aangeven wanneer u uw adresgegevens bij ons aanmaakt.
 
Verzenddag aangeven
Wij werken graag mee aan een zo soepel mogelijke verzending van de order. Indien u op een bepaalde dag altijd thuis bent, kunt u in de order aangeven dat wij het de dag daarvoor versturen zodat u er normaliter van uit kunt gaan dat u het op uw eventuele vrije dag kunt ontvangen. In het notitieveld bij de order kunt u dit heel eenvoudig zelf aangeven.
 
Klopt er iets niet?
Mocht er met de inhoud van pakket iets mis zijn gegaan, verzoeken wij u in ieder geval contact op te nemen met the Mouldshop via email (info@theMouldshop.com) of telefonisch: 06-30767331.
 

Retourneren

The Mouldshop accepteert retourzendingen mits:

 1.       De annulering van uw bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling schriftelijk (email is ook goed) is aangemeld bij the Mouldshop.
 2.       Het artikel in oorspronkelijke, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert en in de originele verpakking zit.
 3.       Het artikel, voldoende gefrankeerd, binnen 14 dagen na het schriftelijk (email is ook goed) annuleren van uw bestelling, aan the Mouldshop geretourneerd is.

The Mouldshop accepteert geen retourzendingen van zendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn. De kosten voor de retourzending dient u zelf te betalen. Ook draagt u zelf het risico van retourzending.

The Mouldshop zal er zorg voor dragen dat het complete factuurbedrag, inclusief de verzendkosten (niet van retourzenden) binnen 14 dagen na aanmelding van uw annulering op uw rekening wordt teruggestort, mits het artikel weer in ons bezit is.

 
Adres retourzendingen:
the Mouldshop
Beekvlietstraat 17
2071 ES Santpoort-Noord
 
Codes voor buitenland betalingen:

IBAN NL02ABNA0554463776
BIC ABNANL2A
 
naar boven
 
Artikel 22. Contact

the Mouldshop
Postadres:
Beekvlietstraat 17
2071 ES Santpoort-Noord
T 06-30767331
E info@theMouldshop.com
I www.theMouldshop.com
 
Bezoekadres:
the Mouldshop - Kirsten Beukering
Beekvlietstraat 17
2071 ES Santpoort-Noord
T 06-30767331
E info@theMouldshop.com
I www.theMouldshop.com
 
The Mouldshop is een geregistreerde handelsnaam, geregistreerd onder nummer 65956125 bij de KvK van Amsterdam.

BTW-nummer NL087622555B02

 
Wilt u ons per e-mail bereiken dan kan dat via ons contactformulier of via info@theMouldshop.com